Už teraz máme pre vás pripravené vernostné zľavy 20 %  za spracovanie

účtovníctva z vašej doterajšej zmluvnej ceny. 

Vedenie podvojného účtovníctva

 • Podvojné účtovníctvo je povinné pre podnikateľské subjekty, ktoré sú zapísané v obchodnom registri. Túto slúžbu poskytujeme nielen právnickým osobám, ktoré majú povinnosť viesť podvojné účtovníctvo zo zákona, ale aj osobám fyzickým, ktoré sa ho kvôli prehľadnosti rozhodli uprednostniť pred jednoduchým účtovníctvom.
 • kontrola úplnosti prvotných dokladov
 • vyhotovenie predkontácií a záznamov podľa Zák. o účtovníctve (č.431/2002 Z.z.)
 • spracovanie údajov v PC
 • evidencia odberateľských faktúr
 • evidencia dodávateľských faktúr
 • evidencia majetku (karty majetku, zaraďovacie protokoly, sledovanie technického zhodnotenia majetku, návrhy na vyradenie majetku, vyraďovacie protokoly)
 • tvorba podkladov pre DPH
 • Účtovníctvo a účtovné služby
 • vyhotovenie výkazov DPH
 • spracovanie a sledovanie cash flow
 • inventarizácia saldokont
 • vedenie knihy pokladne
 • vyhotovenie hlavnej knihy, obratovej predvahy
 • vyhotovenie výkazov ziskov a strát a súvahy
 • vyhotovenie daňového priznania
 • vyhotovenie poznámok k daňovému priznaniu
 • spätné opravy účtovníctva 

Vedenie jednoduchého účtovníctva

Jednoduché účtovníctvo vedú predovšetkým podnikateľské subjekty, ktoré vykonávajú podnikanie na základe živnostenského oprávnenia vydaného živnostenským úradom a nie sú teda zapísané v obchodnom registri. Túto službu zvyčajne poskytujeme drobným podnikateľom, ale občianskym združeniam, či neziskovým organizáciám.
 • prvotné spracovanie predložených dokladov
 • spracovanie peňažného denníka
 • spracovanie ročnej uzávierky (výkaz o majetkoch a záväzkoch, výkaz o príjmoch a výdajoch, kniha FO + FD)
 • vedenie knihy pohľadávok a záväzkov
 • vedenie pokladničnej knihy
 • evidencia DPH a vypracovanie daňových priznaní DPH
 • evidencia majetku
 • spracovanie daňových priznaní k dani z príjmu FO a príslušných výkazov
 • kontrola účtovníctva

Spracovanie miezd a personalistiky

Ponúkame kompletné spracovanie miezd a personalistiky v súlade s aktuálnou legislatívou od prihlasovania zamestnancov až po úhrady platobných prostriedkov a vypracovanie reportov.
 • prevzatie podkladov
 • evidencia dochádzky a výpočet miezd
 • vypracovanie mesačných výkazov poistného
 • vedenie mzdových listov
 • rekapitulácia miezd - podklad pre účtovníctvo
 • výpočet miezd zostavujeme podľa platných právnych noriem a predpisov.
 • príprava príkazov na úhradu miezd, daní, odvodov, zrážok, ...
 • vypracovanie mesačného prehľadu a ročného hlásenia
 • ročné zúčtovanie preddavkov na daň
 • prihlásenie, odhlásenie zamestnancov (sociálna / zdravotná poisťovňa)
 • prihlásenie, odhlásenie zamestnávateľa (sociálna / zdravotná poisťovňa)
 • pracovné zmluvy
 • dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
 • evidenčné listy dôchodkového poistenia
 • zápočtové listy
 • potvrdenia o príjme
 • potvrdenia o zamestnaní
 • a iné

- mzdy spracujeme, dodáme vám výplatné pásky vašich zamestnancov, platobné príkazy a zabezpečíme aj splnenie všetkých vašich zákonných povinností voči Daňovému úradu, zdravotným poisťovniam a Sociálnej poisťovni, či Štatistickému úradu Slovenskej republiky.

Zakladanie spoločností

Poskytuje komplexný servis v oblasti zakladania spoločností s ručením obmedzeným (s.r.o.) a podnikateľského poradenstva.
Založenie slovenskej s.r.o. - 249 €

Založíme vám spoločnosť bez ďalších poplatkov!

 • Konzultácie pred založením
 • Vypracovanie všetkých dokumentov
 • Neobmedzený počet živností
 • Všetko vybavíme za vás

Preklady

Normostrana preklad – normostrana cena

Jedna normostrana (NS) predstavuje 60 znakov na riadok a 30 riadkov na stranu - t.z. 1800 znakov na stranu vrátane medzier (cca 250 slov). Výsledná cena za 1 normostranu sa stanoví: (základná sadzba + ďalšie sadzby ako extra korektúra, expresné vybavenie zákazky a pod.)

Kombinácia + korektúra I. (€/NS)*
Slovenský jazyk do cudzieho jazyka + interná korektúra 15€
Slovenský jazyk do cudzieho jazyka + externá korektúra 20€
Cudzí jazyk do slovenského jazyka + interná korektúra 13€
Cudzí jazyk do slovenského jazyka + externá korektúra 18€

* Minimálna fakturačná cena pri jednorázovom preklade je 50€.


Kontaktujte nás a veríme, že budete spokojný s našimi službami

Nájdete nás :

1.poschodie, č. dverí 124

  

Naše služby

Zabepečíme kompletný servis v oblasti ekonomického riadenia podniku.
Komplexné vedenie účtovníctva, miezd a personalistika.
Odborná podpora ekonomického útvaru klienta vo forme osobných, telefonických konzultácií, ako aj promptných vybavení prostredníctvom e-mailu.
Máme dlhoročné skúsenosti.

Vedieme účtovníctvo a zostavujeme účtovné závierky v súlade zo Zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve (v znení neskorších predpisov) účtovným jednotkám .

Plníme povinnosť účtovať tak, aby účtovná závierka poskytovala verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva a o finančnej situácii podnikateľov.

Eurocounting, s.r.o.

Kancelária:

1.poschodie, č. dverí 124

ČSA  25 , 974 01 Banská Bystrica

Mobil: 0918 39 28 50

E-mail: info@eurocounting.sk

IČO: 47 335 131

Obchodný register: Okresný súd Banská Bystrica., Oddiel: Sro, vložka č.: 24555/S

Mapa